pn-pt 8.00-17.00 +48 22 322 85 95

Konwencja Warszawska


Informacje dotyczące zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego zgodnie z Konwencją Warszawską
                 
W przypadku podróży z miejscem przeznaczenia lub międzylądowaniem w innym kraju niż ten, w którym rozpoczęto podróż, przewóz może podlegać postanowieniom Konwencji Warszawskiej, która z reguły ogranicza odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za śmierć lub uszkodzenie ciała oraz za zagubienie lub uszkodzenie bagażu. Patrz także: Informacje dla pasażerów w ruchu lotniczym międzynarodowym, dotyczące zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.

Warunki umowy dotyczące przewozów w ruchu powietrznym   
1. W rozumieniu niniejszej umowy "biletem" jest bilet podróżny i kwit bagażowy, którego część stanowią poniższe warunki i informacje; "Przewoźnik lotniczy" oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub też świadczącego inne usługi związane z przewozem; "Konwencja Warszawska" oznacza Konwencję w sprawie ujednolicenia określonych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie, dnia 12 października 1929, lub powyższą Konwencję w wersji podpisanej w Hadze, dnia 28 września 1955, w zależności od tego, która z konwencji może mieć zastosowanie.

2. Przewóz na podstawie biletu podlega zasadom odpowiedzialności określonym przez Konwencję Warszawską, chyba że nie jest "przewozem międzynarodowym" w rozumieniu tej Konwencji. 

3. W pozostałych przypadkach przewozy oraz inne usługi świadczone przez przewoźnika podlegają (I) warunkom określonym na bilecie, (II) obowiązującym taryfom, (III) warunkom przewozu oraz innym przepisom przewoźnika, które stanowią część niniejszej umowy (i na życzenie są dostępne do wglądu w biurach przewoźnika oraz organizatora podróży); w odniesieniu do przewozów z/do miejscowości na terytorium USA lub Kanady mają zastosowanie obowiązujące tam taryfy. 

4. Nazwa przewoźnika lotniczego, wymieniona na bilecie, może być nazwą skróconą; pełna lub skrócona nazwa przewoźnika lotniczego musi być umieszczona na taryfach, warunkach przewozu, innych przepisach l
ub rozkładach lotów. Adresem przewoźnika lotniczego jest port wylotu, wskazany na bilecie obok pierwszego skrótu nazwy przewoźnika. Uzgodnionymi miejscami międzylądowania są porty uwidocznione na bilecie lub w rozkładach lotów przewoźnika lotniczego jako planowe miejsca międzylądowań na danej trasie podróży. Przewozy wymienione na bilecie i realizowane kolejno przez kilku przewoźników lotniczych uważane są za jeden przewóz. 

5. Przewoźnik lotniczy, wystawiający bilet na przewóz, działa wyłącznie jako jego agent. 

6. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego ma zastosowanie również w przypadku agentów, pracowników i pełnomocników przewoźnika, a także w przypadku każdej innej osoby, której samolot został wykorzystany przez przewoźnika do przewozu, łącznie z agentami, pracownikami oraz pełnomocnikami tej osoby. 

7. Bagaż rejestrowany zostanie wydany właścicielowi biletu. 
W przypadku uszkodzenia bagażu w ruchu lotniczym międzynarodowym, należy złożyć pisemną reklamację u przewoźnika lotniczego natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, jednak nie później niż siódmego dnia od daty wydania bagażu. W przypadku opóźnienia reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu. W przypadku uszkodzenia bagażu w trakcie przewozów innego rodzaju obowiązują odpowiednie postanowienia w taryfach i warunkach przewozu. 

8. Każdy biletu uprawnia do przewozu w dniu i na trasie, na którą dokonano rezerwacji miejsca oraz ew. potwierdzenia rezerwacji zgodnie z wymogami organizatora podróży. Roszczenie przewozowe uważa się niebyłe, jeżeli pasażer nie zgłosi się na zarezerwowany lot. 

9. Przewoźnik lotniczy podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby punktualnie przewieźć pasażera i jego bagaż. 

10. Pasażer winien sam dopełnić formalności urzędowych związanych z podróżą, przedstawić wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne oraz przybyć na lotnisko w czasie podanym przez przewoźnika lotniczego lub, gdy czas ten nie został określony, odpowiednio wcześnie zgłosić się do odprawy przed wylotem.

11. Żaden agent, pracownik ani pełnomocnik przewoźnika lotniczego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, uzupełnień ani anulowania żadnego z postanowień niniejszej umowy.

Informacje dla pasażerów w ruchu lotniczym międzynarodowym, dotyczące ograniczenia odpowiedzialności   
Niniejszym informuje się pasażerów, którzy kończą podróż lotniczą w innym kraju niż ten, w którym podróż została rozpoczęta, że postanowienia Konwencji Warszawskiej mogą mieć zastosowanie do całej trasy podróży, włącznie z dowolnym odcinkiem trasy na terytorium kraju rozpoczęcia podróży lub kraju zakończenia podróży. W przypadku pasażerów, podróżujących do/z USA lub z międzylądowaniem na terytorium USA, Konwencja oraz pozostałe porozumienia specjalne, stanowiące część obowiązujących postanowień taryfowych, przewidują, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa lotniczego, które wystawiło taki bilet, oraz innych przedsiębiorstw lotniczych, które podlegają porozumieniom specjalnym, za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów jest w większości przypadków ograniczona do wysokości udowodnionej szkody, nie przekraczającej jednak limitu 75.000 USD na jednego pasażera, oraz że powyższa odpowiedzialność do wysokości powyższego limitu obowiązuje także w przypadku braku stwierdzenia niedbalstwa ze strony przewoźnika lotniczego.

W przypadku pasażerów, podróżujących samolotami przedsiębiorstwa lotniczego nie podlegającego takim porozumieniom specjalnym, pasażerów nie podróżujących do/z USA lub pasażerów, których trasa podróży nie przewiduje planowego międzylądowania na terenie USA, odpowiedzialność przewoźnika lotniczego jest w większości przypadków ograniczona do kwoty ok. 10.000 lub 20.000 USD.

Nazwy przedsiębiorstw lotniczych, które nie podlegają porozumieniom specjalnym, dostępne są na życzenie we wszystkich biurach sprzedaży biletów tych przedsiębiorstw lub u organizatora podróży.
Dodatkowe pokrycie szkód można uzyskać, zawierając indywidualne ubezpieczenie. Tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej nie narusza w żaden sposób ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w ramach Konwencji Warszawskiej lub innych wymienionych porozumień specjalnych. Prosimy zwrócić się do przedstawiciela linii lotniczych, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizatora podróży, którzy udzielą dalszych informacji.

Uwaga: 
Powyższy limit wynoszący 75.000 USD obejmuje koszty sądowe. W przypadku gdy powództwo zostało wniesione w kraju, w którym przepisy stanowią o osobnym zasądzeniu kosztów sądowych, limit wynosi 58.000 USD i nie obejmuje kosztów sądowych.

Informacja dotycząca dyrektyw WE 2027/97 i 889/02 w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw lotniczych za nieszczęśliwe wypadki             

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa lotniczego lub wspólnotowego przedsiębiorstwa lotniczego w rozumieniu dyrektyw odpowiada wymiarowi określonemu przez Porozumienie  Montrealskie. 

Za "przedsiębiorstwa lotnicze" uważa się przedsiębiorstwa transportu lotniczego posiadające ważną koncesję na prowadzenie działalności. 
Za "wspólnotowe przedsiębiorstwa lotnicze" uważa się przedsiębiorstwa transportu lotniczego działające w zgodzie z dyrektywą (EWG).