pn-pt 8.00-17.00 +48 22 322 85 95
Strona główna / Regulamin Systemu Rezerwacji dostępnego na stronie www.AirOnline.pl

Regulamin Systemu Rezerwacji dostępnego na stronie www.AirOnline.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Operator, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Operatorem Systemu Rezerwacji i podmiotem świadczącym usługi dystrybucji i sprzedaży usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych jest Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-138, ul. Ptasia 2, KRS 0000148731, NIP 526-021-13-86, posiadający akredytację agencyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA o numerze 63 2 1003 3, wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z dnia 22.02.2000 r. o numerze rejestrowym 1701-14, zwany dalej Operatorem.

I. Definicje

System Rezerwacji (zamiennie System)

Program informatyczny umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie, rezerwowanie oraz zakup biletów lotniczych za pośrednictwem strony internetowej.

Użytkownik (zamiennie Klient lub Odbiorca )

Każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Systemu Rezerwacji i dokonująca zakupu usług na rzecz Podróżnego.

Podróżny (zamiennie Pasażer )

Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, uprawniona do korzystania z zakupionych usług.

Formularz

Dokument o charakterze standardowym dostępny w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej, stanowiący jedyną formę dokonania rezerwacji, zakupu usług, zmiany, rezygnacji oraz reklamacji usług.

II. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Systemu Rezerwacji Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, że posiada pełną zdolność do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując warunki Regulaminu przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

 2. Korzystanie z Systemu Rezerwacji możliwe jest we własnym imieniu lub w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli Użytkownik korzysta z Systemu Rezerwacji i dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, iż posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic. Użytkownik dokonując rezerwacji w imieniu osób trzecich ( Podróżnych) przejmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków Regulaminu przez te osoby.

 3. Dokonywanie zapytań o rezerwację i zakupu usług z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jak również dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione.

 4. Warunkiem koniecznym zakupu biletów lotniczych jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie internetowej. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w Formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 5. Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawarł umowę na odległość, co do zasady może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Zgodnie z art. 3.1. UoPK przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących przewozu osób oraz umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). Zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje również konsumentowi, między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym, w odniesieniu do Usług w zakresie wyżej wskazanym, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia.

 6. Dane Podróżnego, dla którego dokonywana jest rezerwacja i zakup biletu lotniczego, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Dokonując zakupu Podróżny powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których podróżuje. Operator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów.

 7. Cena zakupionych biletów lotniczych jest ostateczna i nie podlega zmianie. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny z powodu zmiany opłat urzędowych i podatków. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia usługi cena nie może być podwyższona. W przypadku podwyższenia ceny Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 8. Użytkownik lub Podróżny wskazany z imienia i nazwiska ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w otrzymanych dokumentach danych oraz niezwłocznego poinformowania Operatora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności z oczekiwanymi parametrami podróży.

III. Rezerwacja i zakup biletu lotniczego

 1. Dokonanie rezerwacji jak również jej odwołanie przed wystawieniem biletu lotniczego jest bezpłatne.

 2. Korzystając z Systemu rezerwacji Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu. Po wyświetleniu listy porównawczej z przelotami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Użytkownik wybiera jedną z opcji prezentowanych przez System Rezerwacji.

 3. Po dokonanym zapoznaniu się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej a także jego ceną, Użytkownik przechodzi do Formularza rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe pasażerów niezbędne do dokonania zapytania o rezerwację w Globalnym Systemie Rezerwacji, lub bezpośrednio w systemie linii lotniczej, a także zadeklarować preferowaną formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy.

 4. Po wprowadzeniu danych, Użytkownik deklaruje akceptację warunków taryfy lotniczej poprzez odznaczenie stosownego potwierdzenia w dolnej części Formularza („Akceptuję Warunki Oferty”). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź niezrozumienia warunków taryfy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 322 85 95.

 5. W kolejnym kroku Użytkownik przechodzi do rezerwacji i płatności. Wyboru preferowanej formy płatności Użytkownik dokonuje w Formularzu rezerwacji zaznaczając właściwe pole (karta kredytowa, przelew lub gotówka).

 6. Po skutecznym dokonaniu płatności (po otrzymaniu przez Operatora wydanego przez centrum autoryzacji kart kredytowych potwierdzenia uznania karty kredytowej Użytkownika, zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora, przyjęciu gotówki do kasy Operatora) Operator wystawia bilet lotniczy.

 7. Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu lotniczego uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.

Płatność kartą kredytową

 1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych w formularzu : imię i nazwisko właściciela karty, rodzaj i numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok), kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).

 2. Autoryzacja i rozliczenie transakcji płatnych kartą kredytową odbywa się poprzez bezpośrednie połączenie za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu z serwerem firmy autoryzującej. Transakcja z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją w pełni bezpieczną. Dane z karty po jej wykorzystaniu są na trwałe zaszyfrowane.

 3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zostanie pobrana z karty kredytowej w chwili wystawienia biletu lotniczego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji lub w pierwszym dniu roboczym jeśli rezerwacja była dokonana w dni wolne od pracy.

 4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna co jest równoznaczne z anulacją rezerwacji.

 5. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Operatora pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego dokonanej przez Globalny System Rezerwacji, lub system rezerwacji linii lotniczej. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji podana karta kredytowa zostaje autoryzowana i obciążona kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną z tytułu wystawienia biletu.

 6. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Operator przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu między Użytkownikiem a Przewoźnikiem.

 7. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu między rezerwacją złożoną przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji a danymi w Globalnym Systemie Rezerwacji, lub w systemie rezerwacji linii lotniczej, Operator niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika.

 8. W przypadku zaakceptowania zmodyfikowanych przez Operatora warunków przelotu, a w szczególności jego ceny, karta kredytowa zostaje obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną z tytułu wystawienia biletu lotniczego. Bilet lotnicze w formie elektronicznej zostaje wystawiony i przesłany na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu.

 9. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowych warunków przelotu Operator zapewni Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone z zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik może odstąpić od rezerwacji.

Płatność przelewem

 1. Płatność przelewem umożliwia dokonanie wstępnej rezerwacji, która wiąże się z natychmiastową rezerwacją miejsc, ale nie daje jeszcze gwarancji przelotu.

 2. Po wybraniu tej formy płatności Użytkownik na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej otrzymuje "Potwierdzenie rezerwacji", zawierające numer rezerwacji oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zarezerwowany bilet lotniczy. Otrzymany numer rezerwacji wraz z imieniem i nazwiskiem pasażera (ów) należy umieścić w tytule przelewu, który należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Operatora pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego dokonanej przez Globalny System Rezerwacji, lub system rezerwacji linii lotniczej. W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz odnotowaniu wpłaty na poczet biletu lotniczego, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Formularzu Operator przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem.

 4. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu pomiędzy rezerwacją złożoną przez Użytkownika przez System Rezerwacji , a danymi w Globalnym Systemie Rezerwacji lub systemie rezerwacji linii lotniczej, Operator informuje o tym fakcie Użytkownika.

 5. W przypadku zaakceptowania zmodyfikowanych przez Operatora warunków przelotu, a szczególności jego ceny, bilet lotniczy w formie elektronicznej zostaje wystawiony i przesłany na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu.

 6. W przypadku braku akceptacji Użytkownika nowych warunków przelotu Operator zapewni Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone z zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik może odstąpić też od rezerwacji a Operator niezwłocznie zwraca przekazaną na jego rachunek zaliczkę.

 7. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji z powodu braku wpłaty w wymaganym terminie, tj. w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji.

 8. Należności należy dokonać na konto: Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa, numer rachunku: PLN 07 1140 1010 0000 5467 0500 1001 w mBanku, SWIFT: BREXPLPWWA1, BIC :11401010, iBAN: PL

 9. Potwierdzenie dokonania płatności należy przesłać niezwłocznie po jego nadaniu faksem pod numer: +48 22 322 85 40 lub pocztą elektroniczną.

Płatność gotówką

 1. Należności z tytułu dokonywanych rezerwacji można wpłacać w Biurze Obsługi Klienta Operatora w Warszawie, przy ul. Ptasiej 2 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00

IV. Cena biletu lotniczego

 1. Cena biletu lotniczego jest prezentowana jest w Systemie rezerwacji w złotych polskich (PLN) i zawiera opłaty pobierane przez Przewoźnika: taryfę lotniczą przewoźnika (cena za przelot), podatki i opłaty lotniskowe, inne opłaty pobierane przez Przewoźnika.

 2. Do ceny biletu pobieranej przez Przewoźnika Operator dolicza opłatę transakcyjną ("transaction fee") za wystawienie biletu.

 3. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i regulaminie linii lotniczej - przewoźnika lotniczego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za te zmiany.

 4. Cena przedstawiona w Systemie Rezerwacji jest ceną wstępną. Ponieważ na cenę biletu składa się taryfa przewoźnika wyrażona w USD, EUR lub w innej walucie, cena ta może ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od dziennego kursu zastosowanej waluty tylko i wyłącznie przy odroczonej płatności, uzgodnionej z Operatorem.

 5. Cena za wystawiony bilet lotniczy jest ostateczna i nie ulega zmianom. Cena za wystawiony bilet lotniczy może ulec zmianie jedynie w przypadku udokumentowanego wpływu podwyższenia ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu cen paliw, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, opłat załadunkowych lub przeładunkowych w portach lotniczych i wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wylotu cena wystawionego biletu nie może być podwyższona.

 6. Opłata transakcyjna ("transaction fee") za jest stałą i bezzwrotną opłatą stanowiącą część składową ceny biletu lotniczego, pobieraną za wystawienie biletu lotniczego oraz za czynności związane z obsługą rezerwacji.

 7. Bez względu na Przewoźnika obsługującego połączenie Operator stosuje następujące opłaty transakcyjne dla jednego Pasażera:
  a) dla transakcji dokonanej przez System Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: 30 PLN za bilet na połączenia krajowe; 60 PLN za bilet na połączenia europejskie; 60 PLN za bilety na pozostałe połączenia;

 8. b) dla transakcji dokonanej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta ( BOK): 60 PLN za bilet na połączenia krajowe; 95 PLN za bilet na połączenia europejskie; 135 PLN za bilety na pozostałe połączenia.

V. Dostarczenie biletu lotniczego

 1. Bilety lotnicze będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym.

VI. Zmiana Rezerwacji

 1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji po zakupie biletu lotniczego jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez Przewoźnika lotniczego w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej.

 2. Dokonując zmian Użytkownik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, Operator naliczy stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji w wysokości równej opłacie transakcyjnej zgodnie z punktem 2 rozdziału VI niniejszego Regulaminu. UWAGA! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na jego zwrot. W takich wypadkach dokonanie zmian jest niemożliwe i jest równoznaczne z rezygnacją z podróży oraz wiąże się z całkowitą lub częściową utratą uiszczonej opłaty za bilet lotniczy. Operator zwraca szczególną uwagę na zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami taryf lotniczych przed zakupem biletu i wyborem najdogodniejszej dla Użytkownika taryfy.

 3. W przypadku zamiaru dokonania zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 22 322 85 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera/-ów) .Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość ich dokonania, podając całkowity koszt transakcji.

VII. Warunki anulacji

 1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik ma prawo do anulowania założonej za pośrednictwem Systemu rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia.

 2. Użytkownik Systemu ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku gdy zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa lotnicza. UWAGA! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na jego zwrot. W takich wypadkach rezygnacja z podróży wiąże się z całkowitą lub częściową utratą uiszczonej opłaty za bilet. Operator zwraca szczególną uwagę na zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami taryf lotniczych przed zakupem biletu i wyborem najdogodniejszej dla Użytkownika taryfy.

 3. W przypadku zamiaru dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego, Użytkownik składa Operatorowi dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej lub faksem na numer +48 22 322 85 40 najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu. Operator wyśle Użytkownikowi informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.

 4. Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego wybranych promocyjnych taryf lotniczych określają regulaminy Przewoźników lotniczych. Opłacone podatki i opłaty lotniskowe podlegają zwrotowi Użytkownikowi przez Operatora w przypadku, nawet w przypadku gdy regulamin Przewoźnika lotniczego nie przewiduje zwrotu uiszczonej opłaty za bilet lotniczy.

 5. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi jest przekazywana niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy, bezpośrednio na rachunek karty kredytowej użytej podczas zakupu biletu lub gotówką, w zależności od oryginalnej formy płatności.

 6. Nie podlega zwrotowi stała i bezzwrotna opłata transakcyjna ("transaction fee").

VIII. Warunki anulowania biletu przez linię lotniczą

 1. Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym. Operator rekomenduje Użytkownikowi bieżące śledzenie statusu rezerwacji na stronie internetowej www.viewtrip.com.

IX. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania przez Przewoźnika umowy przewozu Operator przekaże niezwłocznie do rozpatrzenia przez właściwego Przewoźnika.

 2. Szkody w bagażu powstałe podczas usługi przewozu lotniczego powinny być zgłoszone bezpośrednio po stwierdzeniu szkody personelowi lotniska przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego linii lotniczej wykonującej przewóz.

X. Reklamacje dotyczące działania Systemu Rezerwacji oraz Operatora

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Systemu Rezerwacji, Strony Internetowej oraz Operatora dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów, jakości usług świadczonych przez Operatora, powinny być składane pisemnie za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie Internetowej, lub bezpośrednio w siedzibie Operatora w terminie 30 dni od momentu reklamowanego zdarzenia. Klient może zgłosić reklamację po tym terminie jeżeli z własnej winy nie mógł tego terminu dotrzymać. W takim wypadku powinien zgłosić reklamację niezwłocznie, gdy będzie mógł. Operator potwierdza Klientowi fakt wpływu reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika Systemu tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Użytkownikiem), numer lub inne oznaczenie reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis faktu lub usługi będących przedmiotem reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone przez Użytkownika fakty.

 3. Operator rozpoznaje złożone reklamacje w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Użytkownikowi faktu jej wpłynięcia.

XI. Fakturowanie Usług

 1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wystawiono bilet lub otrzymano zapłatę.

 2. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie "na żądanie".

 3. Za zakupione bilety lotnicze Operator działając jako agent IATA wystawia faktury VAT w imieniu i na rzecz przewoźnika wykonującego usługę przewozu linii lotniczej – członka IATA.

 4. Za zakupione bilety lotnicze tanich przewoźników ( nie będących członkami IATA) Operator wystawia faktury VAT działając w własnym imieniu.

 5. Jeżeli Klient nie wypełnił danych niezbędnych do wystawienia faktury, Operator uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

 6. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

 8. Faktury doręczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Systemu Rezerwacji oraz dostępne będą po zalogowaniu na Stronie Internetowej .

 9. Faktury w wersji papierowej będą dostępne do odbioru "na żądanie" w siedzibie Operatora.

XII. Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę powstałą w związku z usterkami, wadami, przerwami funkcjonowania Systemu Rezerwacji.

 2. Operator zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Operator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora (np. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora).

 4. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Systemu Rezerwacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 5. W przypadku, gdy realizacja zakupionych usług jest niemożliwa Operator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

 6. W przypadku gdy realizacja zakupionej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn niezależnych od Operatora, Operator zobowiązuje się do realizacji usługi zastępczej o standardzie nie niższym oraz w terminie, który został określony w dokumentach podróży.

 7. W wyżej wymienionej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Operatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę lub czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przedpłat. Zwrot zostanie dokonany w takiej formie w jakiej została dokonana przedpłata, czyli odpowiednio przelewem, przekazem lub poprzez uznanie karty kredytowej.

 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na realizację usługi zastępczej o niższym standardzie, wówczas otrzyma zwrot różnicy w cenie.

 9. Użytkownik może bez zgody Operatora przenieść na innego Pasażera prawa do realizacji zakupionych świadczeń, jeżeli jednocześnie inny Pasażer przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i obowiązków jest skuteczne wobec Operatora, jeżeli Użytkownik powiadomi go o tym przed terminem anulacji zgodnym z Regulaminem i warunkami oferty. W przypadku usług przewozu, takie przeniesienie musi być zgodne z warunkami taryfy i regulaminem właściwego Przewoźnika.

 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy powstałe po stronie osób korzystających z usługi przewozu świadczonej przez właściwego Przewoźnika lotniczego.

 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Użytkownika wybór rodzaju oferty oraz spełnienie przez Użytkownika warunków do skorzystania z wybranej oferty ( np. wybór taryfy lotniczej przeznaczonej dla seniorów).

 12. Operator ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotnej ceny usługi względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które spowodowane jest przez: działalnie lub zaniechanie Klienta; działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; siłę wyższą. Wyłączenie z odpowiedzialności nie zwalnia Operatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania usługi pomocy poszkodowanemu Klientowi.

XIII. Ochrona Danych Osobowych

 1. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej w celach innych niż realizacja zakupionych przez Użytkowników usług . W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego dokonania rezerwacji i realizacji zakupionych usług. W związku z charakterem usług, jakimi są zapytania o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innych usług turystycznych ( np. ubezpieczenia podróży) informacje zawierające między innymi imię, nazwisko, oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, mogą być przekazywane bezpośrednio do systemów rezerwacji linii lotniczych, lub ubezpieczyciela.

 2. Szczegółowe informacje odnośnie Ochrony Danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności

XIV. Postanowienia Końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są według prawa polskiego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy Sąd powszechny.

 4. Regulamin został stworzony w języku polskim a następnie przetłumaczony na język angielski. W razie rozbieżności pomiędzy dwiema wersjami językowymi, za rozstrzygające przyjmuje się zapisy wersji polskiej.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn w dowolnym czasie.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku do odwołania.