pn-pt 8.00-17.00 +48 22 322 85 95

Porozumienie Montrealskie


Informacje dla pasażerów w ruchu lotniczym międzynarodowym, dotyczące zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego zgodnie z Porozumieniem Montrealskim
 
Przewozy w ruchu lotniczym międzynarodowym mogą podlegać postanowieniom Porozumienia Montrealskigo, jeżeli zgodnie z ustaleniem stron miejsce wylotu i lądowania znajduje się na terytorium obu państw, będących stronami Porozumienia. Postanowienia Porozumienia Montrealskiego stosuje się również wtedy, gdy miejsce wylotu i lądowania leży na terytorium tylko jednego z państw, będących stronami Porozumienia, ale międzylądowanie przewidziano na terytorium innego państwa, nawet jeśli państwo to nie jest stroną Porozumienia.

Porozumienie Montrealskie określa zasady odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu oraz wystąpienia opóźnień i może tę odpowiedzialność ograniczać.

Warunki umowy dotyczące przewozów w ruchu lotniczym 
1. W rozumieniu niniejszej umowy "biletem" jest bilet podróżny i kwit bagażowy, którego część stanowią poniższe warunki i informacje; "Przewoźnik lotniczy" oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub też świadczącego inne usługi związane z przewozem; "Porozumienie Montrealskie" oznacza Porozumienie w sprawie ujednolicenia określonych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Montrealu, dnia 28 maja 1999. 
2. Przewóz na podstawie biletu podlega zasadom odpowiedzialności określonym przez Porozumienie Montrealskie, chyba że nie jest "przewozem międzynarodowym" w rozumieniu tego Porozumienia.
3. W pozostałych przypadkach przewozy oraz inne usługi świadczone przez przewoźnika podlegają (I) warunkom określonym na bilecie, (II) obowiązującym taryfom, (III) warunkom przewozu oraz innym przepisom przewoźnika, które stanowią część niniejszej umowy (i na życzenie są dostępne do wglądu w biurach przewoźnika oraz organizatora podróży); w odniesieniu do przewozów z/do miejscowości na terytorium USA lub Kanady mają zastosowanie obowiązujące tam taryfy.
4. Nazwa przewoźnika lotniczego, wymieniona na bilecie, może być nazwą skróconą; pełna lub skrócona nazwa przewoźnika lotniczego musi być umieszczona na taryfach, warunkach przewozu, innych przepisach lub rozkładach lotów. Adresem przewoźnika lotniczego jest port wylotu, wskazany na bilecie obok pierwszego skrótu nazwy przewoźnika. Uzgodnionymi miejscami międzylądowania są porty uwidocznione na bilecie lub w rozkładach lotów przewoźnika lotniczego jako planowe miejsca międzylądowań na danej trasie podróży. Przewozy wymienione na bilecie i realizowane kolejno przez kilku przewoźników lotniczych uważane są za jeden przewóz.
5. Przewoźnik lotniczy, wystawiający bilet na przewóz, działa wyłącznie jako jego agent.
6. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego ma zastosowanie również w przypadku agentów, pracowników i pełnomocników przewoźnika, a także w przypadku każdej innej osoby, której samolot został wykorzystany przez przewoźnika do przewozu, łącznie z agentami, pracownikami oraz pełnomocnikami tej osoby.
7. Bagaż rejestrowany zostanie wydany właścicielowi biletu.  
W przypadku uszkodzenia bagażu w ruchu lotniczym międzynarodowym, należy złożyć pisemną reklamację u przewoźnika lotniczego natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, jednak nie później niż siódmego dnia od daty wydania bagażu. W przypadku opóźnienia reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu. W przypadku uszkodzenia bagażu w trakcie przewozów innego rodzaju obowiązują odpowiednie postanowienia w taryfach i warunkach przewozu.
8. Każdy biletu uprawnia do przewozu w dniu i na trasie, na którą dokonano rezerwacji miejsca oraz ew. potwierdzenia rezerwacji zgodnie z wymogami organizatora podróży. Roszczenie przewozowe uważa się niebyłe, jeżeli pasażer nie zgłosi się na zarezerwowany lot.
9. Pasażer winien sam dopełnić formalności urzędowych związanych z podróżą, przedstawić wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne oraz przybyć na lotnisko w czasie podanym przez przewoźnika lotniczego lub, gdy czas ten nie został określony, odpowiednio wcześnie zgłosić się do odprawy przed wylotem.
10. Żaden agent, pracownik ani pełnomocnik przewoźnika lotniczego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, uzupełnień ani anulowania żadnego z postanowień niniejszej umowy.

Informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności w przypadku odszkodowań za śmierć lub uszkodzenie ciała 
Nie istnieją górne limity kwot dla odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów. W stosunku do roszczeń odszkodowawczych do wysokości 100.000 SDR (Specjalne Prawa Ciągnienia) zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zaokrąglona kwota w walucie krajowej) przedsiębiorstwo lotnicze nie może wnosić sprzeciwu. Roszczenia powyżej tej kwoty przedsiębiorstwo lotnicze może odrzucić, wykazując, że jego działania nie nosiły znamion zaniedbania ani też jakiejkolwiek innej winy.

Wypłata zaliczek 
W przypadku śmierci lub zranienia pasażera, przewoźnik lotniczy ma obowiązek w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb poszkodowanego. W przypadku śmierci zaliczka wynosi nie mniej niż 16.000 SDR.
Dodatkowe pokrycie szkód można uzyskać, zawierając indywidualne ubezpieczenie. Tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej nie narusza w żaden sposób ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w ramach Porozumienia Montrealskigo lub innych wymienionych porozumień specjalnych. Prosimy zwrócić się do przedstawiciela linii lotniczych, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizatora podróży, którzy udzielą dalszych informacji.

Informacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności za opóźnienie pasażerów lub bagażu 
W przypadku szkód wynikających z opóźnienia przewoźnik odpowiada przy przewozie osób tylko do wysokości kwoty 4.150 SDR za każdego podróżnego, chyba że przedsiębiorstwo lotnicze podjęło wszelkie dostępne środki w celu zapobieżenia szkodom lub też podjęcie takich środków było niemożliwe.
Przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody wynikające z opóźnienia przy przewozie bagażu, chyba że przedsiębiorstwo lotnicze podjęło wszelkie dostępne środki w celu zapobieżenia szkodom lub też podjęcie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do kwoty 1.000 SDR.
Od dnia 17.05.2005 można  skorzystać z praw wynikających z Dyrektywy WE 261/04 z dnia 11.04.2004 w sprawie wspólnej regulacji świadczeń wyrównawczych i pomocowych dla pasażerów w przypadku niewykonania przewozu, odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Informacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu 
Przewoźnik lotniczy odpowiada za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do kwoty 1.000 SDR. W przypadku bagażu rejestrowanego istnieje odpowiedzialność niezależna od winy, o ile bagaż nie został uszkodzony wcześniej.
W przypadku bagażu nierejestrowanego przedsiębiorstwo lotnicze odpowiada wyłącznie za szkody, które nastąpiły z jego winy. 

Wyższy limit odpowiedzialności za bagaż 
Wyższy limit odpowiedzialności ma zastosowanie wówczas, gdy pasażer najpóźniej przy odprawie złożył stosowną deklarację i wniósł dodatkową opłatę.

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego umownego oraz wykonującego umowę
Jeśli przewoźnik lotniczy wykonujący umowę nie jest równocześnie przewoźnikiem umownym, pasażer może skierować roszczenie odszkodowawcze do każdego z dwóch przewoźników. Jeżeli na bilecie podana jest nazwa lub kod przewoźnika lotniczego, jest on uważany za przewoźnika zawierającego umowę.
Niektóre przedsiębiorstwa lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, łatwo tłukące lub łatwo psujące. Dalszych informacji udzielają biura przedsiębiorstw lotniczych lub organizatorzy podróży.

Sądowne dochodzenie roszczeń 
Sądowne skargi o odszkodowanie należy wnosić w terminie dwóch lat od dnia wylądowania samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien wylądować.